پیشنهادات و شکایات

پیشنهادات و شکایات

ما گوش شنوایی داریم. میتوانید از فرم زیر برای انتقال پیشنهادات یا نظرات خود استفاده کنید. همینطور شماره تلفن های کسماجم و آدرس های موجود در برگه تماس با ما برای این منظور میتوانند استفاده شوند.

همینطور اگر شکایتی دارید و یا گله ای پیش آمده است ما را مطلع کنید تا آنچه را که میتوانیم برای کسب رضایت شما انجام دهیم.